Финансова Стабилност за Превозвачи

Финансова Стабилност за Превозвачи

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

Гарантиране на изискванията за финансова стабилност, необходима за нормалното стартиране и функциониране на транспортни предприятия, с лиценз на Общността, съгласно 6 от  Наредба № 11/31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, и дейности, свързани с удостоверяване на обстоятелства, сертифициране, лицензиране и контрол, във връзка с прилагане на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета
    
ЗАСТРАХОВАНА СУМА

9000,00 евро /девет хиляди евро/ или левовата равностойност в размер на
17 602,47 лева /седемнадесет хиляди шестстотин и два лева и 0,47 ст./

ТАРИФНИ ЧИСЛА

Обадете ни се на 032 / 621621, за да Ви информираме за най-ниските тарифни числа за застраховка Финансова Стабилност на Превозвача.