Женитбена застраховка

Женитбена застраховка

Женитбената застраховка е един удачен начин за спестяване на капитали и ежегодно натрупване на допълнителна доходност. Спестените пари могат да oсигурят УСПЕШЕН СТАРТ в живота на вашето дете като съгласно условията на тази застраховка сумата ще бъде изплатена при сключване на граждански брак от негова страна. Пoвечето застрахователни компании, предлагащи тази застраховка, дават възможности за избор при изплащане на сумата след изтичане на срока, а именно:
  • изплащане при навършване на 18 години, без детето да е сключило брак,   със съгласие на застраховащия;
  • при сключване на граждански брак;
  • при навършване на 25 години, ако още не е сключило брак.

При женитбените застраховки застраховано лице се явява един от родителите на детето, неговата баба или дядо, роднина или друго лице, като същевременно той е и договорител на застраховката.

Ползващо лице по тази застраховка са деца на възраст от 0 до 13 години

Покрити рискове по женитбената застраховка са:
* смърт на застрахованото лице – договорителя ( родител) ;
* трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука;

Застрахователната премия може да бъде платена еднократно(при сключване на договора), чрез месечни вноски, чрез годишни вноски в лева, долар, евро.

Пример: Възраст на родителя 28г., възраст на детето 8 год., 
Срок 10 години
Вар. 1
Вар. 2
Вар. 3
Вар. 4
Вар. 5
Премия (вноска)
28,79лв.
32,39 лв.
35,99 лв.
53,98 лв.
89,97 лв.
Застрах. сума
1600 €
1800 €
2000 €
3000 €
5000 €

Към основната премия прибавям допълнителна премия , която се включва при желание за по голямо рисково покритие. 
За постигане на по-висок спестовен елемент може да не се включи този допълнителен риск,

Пример: Женитбена застраховка 
Възраст на родителя
 29 г.
Възраст на детето
 8 години 
Срок на застраховката 
10 г. (срока до навършване на пълнолетие от детето)
Застрахователна сума
10 000 лв/ евро/долар

Застрахователна вноска
Годишна вноска
3% отстъпка за годишно плащане
Месечна вноска
88+4*

Натрупан капитал при изтичане
Гарантирана застрахователна сума
10 000 лв/ евро/долар
Допълнителна лихва при разсроченоплащане*
3 600 лв/ евро/долар
Платима сума при фатален край
Изплаща се половината застрахователна сума – 5000, като застраховката се освобождава от премии и  остава  в сила за пълния размер при изтичане на срока
Платима сума при фатален край вследстие на злополука
20 000 лв. + 
Изплаща се половината застрахователна сума – 5000, като застраховката се освобождава от премии и  остава  в сила за пълния размер при изтичане на срока
Трайна загуба на трудоспособност над 30% при злополука
% 10 000 + освобождаване от вноски + натрупаният капитал при изтичане/10000+лихви/

След изтичане на застраховката, натрупания капитал може да се изплаща като месечна стипендия за обучение за определен брой години, както следва: 
- за 5 години
- за 3 години
Като и през този срок се начислява допълнителна лихва.

Възможно е също, застрахователната сума да се остави да се увеличава до навършване на 25-годишна възраст от ползващото дете, както следва:
Възраст
Застрахователна сума
Допълнителна лихва*
19-годишна възраст
10 200
+
20-годишна възраст
10 404
+
21-годишна възраст
10 612,10
+
22-годишна възраст
10 824,30
+
23-годишна възраст
11 0408
+
24-годишна възраст
11 261,60
+
25-годишна възраст
11 4868
+