Смесена (спестовна)застраховка живот

Смесена (спестовна) застраховка живот

Покрити рискове:

  • смърт
  • трайна загуба на трудоспособност

допълнителни покрития:

  • временна загуба на трудоспособност
  • медицински разходи

При доживяване в края на периода застрахованият получава застрахователната сума плюс доход от лихви.
За застрахователни суми над определени лимити се изискват медицински изследвания.


Рентна ( пенсионна ) застраховка

Застраховат се лица от 16 до 69 навършени години. Месечната рента и периода на отсрочката ( срока на застраховката ) се определят от договорителя в лева или валута.

Пример:

Възраст на застрахования 40 години
Период на отсрочката 20 години
Срок за получаване на месечната рента
пожизнен
Размер на месечната рента 75 USD
Застрахователна премия ( месечна ) 47,78 USD


Рискова застраховка “живот”

Покрити рискове:

  • смърт
  • трайна загуба на трудоспособност

допълнителни покрития:

  • временна загуба на трудоспособност
  • медицински разходи