Застраховка Злополука

Злополука

Обект на застраховката:

Животът и здравето на притежателя на полицата

Покрити рискове:

Смърт, трайна и временна загуба на трудоспособност, причинени единствено и пряко от злополука*

Период на застраховката:

12 месеца, по желание на Клиента може и за по-кратък период

* под “злополука” се разбират всички действия на външни сили от случаен и непридвидим характер, против волята на Застрахования, предизвикали изкълчване, скъсване на стави, сухожилия и мускули, наранявания или телесни увреждания от транспортни средства, машини, инструменти; изгарянаия, измръзване, отравяне от хранителни продукти, удар от мълния или електрически ток, злоумишлени действия на трети лица, нападение от животни, ухапвания от отровни насекоми и влечуги, наранявания при битови инциденти, задушаване.

Тарифи: Застрахователните компании определят тарифите на база предоставена информация за: възраст на лицето (лицата); упражнявана професия; здравословно състояние.

Пример: Тарифа за групова застраховка “Злополука”
Годишна премия за 1000 лева застрахователна сума

Рисков клас Премия (лв)
I 3,00 за едно лице
II 4,50 за едно лице
III 6,00 за едно лице

Рисковият клас се определя според вида професия, съответно, риска, който тя носи. Пример: III рисков клас са пожарникари, миньори, полицаи; II рисков клас са висш и среден административен персонал, търговци, битови услуги; I рисков клас са лекари, дизайнери, информатици и т.н.