Професионална Отговорност по ЗУТ

Професионална Отговорност по ЗУТ

Предмет на застраховката:

Професионалната отговорност на проектанта, консултанта, строителя, лицето упражняващо строителен надзор и лицето упражняващо технически контрол.

Покрити рискове:

Опасността (вероятността) от настъпване на застрахователно събитие (понасянето на вреди) в рамките на застрахователния срок причинени на собственика/инвеститора или на трети лица по повод изпълнение на строителството или за недостатъци, проявени преди изтичане на гаранционните срокове на строителството. 
Съдебни разходи по граждански дела срещу застрахования във връзка с предявени искове

Период на застраховката: 12 месеца

Тарифи:

Тарифата зависи от лимита на отговорност, който ще носи застрахователя.Категория строежи съгласно чл.137 ЗУТ

Строител

Ед.лимит
(хил.лв.)

Агр.лимит
(
хил.лв.)

Застр.премия
(лв.)

I

300

600

600

II

200

400

400

III

100

200

200

IV

50

100

100

V

35

70

70


Категория строежи съгласно чл.137 ЗУТ

Проектант

Консултант/оценка на инвестиционните проекти

Консултант/строителен надзор (I-IV)

Строителен надзор по желание на възложителя (V)

Технически контрол по конструктивната част (III-V)

Ед.лимит (хил.лв.)

Агр.лимит (хил.лв.)

Застр.премия
(лв.)

I

150

300

300

II

100

200

200

III

50

100

100

IV

25

50

50

V

17,5

35

50


ВАЖНО:

При сключване на застраховката да се обърне внимание на т.н. самоучастие на застрахования при настъпило застрахователно събитие. В различните компании процентът на самоучастие е различен. Има и такива компании, в които самоучастието се изключва, ако застрахователната премия се завиши с 10%.

Съгласно чл. 173 от ЗУТ с договорите между участниците в строителството може да се уговаря отделна застраховка за обезпечаване на отговорностите им за конкретен обект.

Очакваме Ви на тел. 032 64 10 45 за повече информация.