Застраховка Отговорност на Медицински Персонал

Отговорност на Медицински Персонал

Обект на застраховка:

Отговорността на хуманитарни лекари и медицински персонал във връзка с причинени имуществени и неимуществени вреди от професионалната им дейност и искове за обезщетение през застрахователния период, както и за съдебните разходи по граждански дела срещу застрахования във връзка с горе посочените рискове.

Покрити рискове:

Причинени вреди на пациенти от лекарска небрежност, която включва грешки, пропуски при професионално обслужване на пациента.

Лимит на отговорност: За всеки отделен случай се договаря определен лимит на отговорност със съответния застраховател.

Период на застраховката: 12 месеца


Тарифи:
 0,35% върху лимита на отговорност.

Пример: при 20000 лв лимит на отговорност, застрахователната премия ще бъде 70 лв за едно медицинско лице.