Застраховка Отговорност на Работодателя

Отговорност на Работодателя

Полезна информация във връзка с чл. 200 от КТ

Съгласно чл. 200 от Кодекса на Труда вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.

Ние можем да Ви предложим защита срещу финансови претенции отправени към Вас от Ваш служител. За целта е необходимо да сключите застраховка „Отговорност на работодателя”.

Тази застраховка покрива имуществени и неимуществени вреди от трудова злополука, която е причинила временна нетрудоспособност, трайна нетрудоспособност или смърт на служителя.

По какво се различава тази застраховка от застраховка „Трудова злополука на служителите”.

При застрахователно събитие при застраховка „Трудова злополука”, служителят получава определена сума като обезщетение от застрахователната компания съгласно условията на полицата.  Но този вид застраховка не покрива финансови претенции към работодателя за имуществени и неимуществени вреди от трудова злополука.

За да сме по–конкретни, ще дадем пример:

Ако след трудова злополука на Ваш служител се наложи да му бъде извършена операция в здравно заведение и това стува 4000 лв., по застраховка „Трудова злополука” той ще получи максимум 50 – 70 лв. за временна загуба на трудоспособност. Точно за тази разлика до 4000 лв. служителят може да потърси финансова компенсация от Вас, съгласно чл. 200 от КТ.

Подобен пример, но със значително по–високи стойности можем да дадем и при трудова злополука, която води до трайна загуба на трудоспособност.

Примерна оферта.

При лимит на отговорност за едно събитие 8000 лв. и в агрегат (с натрупване за целия застрахователен период) 16000 лв. за всички събития, застрахователната премия е в размер на 140 лв. за период от 12 месеца. Като добавим, че тази оферта важи за фирма с персонал до 70 служителя, става ясно, че разходът е по 2 лв. на служител за цяла една година (примерът е с транспортна фирма).