Гражданска отговорност на МПС Пловдив

Гражданска отговорност на МПС

Обект на застраховката

Задължителната застраховка "Гражданска отговорност" покрива отговорността на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС за имуществени и неимуществени вреди причинени на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство.

Отговорност на застрахователя

1. За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт - 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;

2. За вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Застрахователен период: Застраховката може да се сключи само за период от 12 месеца с възможност за разсрочено плащане.

Тарифи: Обадете ни се на тел. 032 621 621, за да получите най-добрата тарифа за Вашия автомобил.