Застраховка Трудова Злополука Пловдив

Трудова Злополука

Обект на застраховката:

Тази застраховка се урежда от Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука".

На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Разходите за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" са за сметка на работодателя.

Покрити рискове:

Задължителната застраховка "Трудова злополука" покрива следните рискове:

1. смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука;

2. трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;

3. временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Застрахователна сума и тарифи:

Застрахователната сума по застраховка "Трудова злополука" се определя на базата на месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключване на застраховката. Застрахователната сума не може да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работник или служител.

Пример:

Заплата бруто на един служител = 400 лв.
Годишна заплата бруто = 400 х 12 = 4800 лв
7 годишни заплати бруто = 33600 лв

33600 лв е застрахователната сума.

Годишната застрахователната премия, която трябва да се заплати за този служител за задължителна застраховка "Трудова злополука" ще е:
33600 х 0.06% = 20.16 лв

Очакваме Ви на тел: 032 641045 за повече информация.