Застраховка на Селскостопански култури

Селскостопански култури

Обект на застраховката:

Житни култури; царевични култури; варивни култури; маслодайни култури; влакнодайни култури; окопни култури; тютюн; овощни, зеленчукови, розови и черничеви градини; лозя, ягоди, малини, къпини, маточници и вкоренилища; касис, хмел, медицински култури; цветя за продажба и семе; земедеслки култури, отглеждани в парници и оранжерии; едногодишни и многогодишни сети треви.

Покрити рискове:

градушка, буря, проливен дъжд, пожар на корен, осланяване на растенията и плодовете, измръзване/замръзване/ на житните растения, киша, проливен дъжд, наводнение.

Тарифи:

Застрахователните компании определят тарифите на база предоставена информация за: вида земеделски култури; засяти площи (в декари); местонахождение; избрани рискове като застрахователна защита; застрахователна сума (стойността на очакваните добиви от застрахованите площи);

Застраховка на животни

Обект на застраховката:

Говеда, крави, телета, юници, бици, биволи, коне, жребци, овце, агнета, шилета, кози, ярета, свине, зайци, кокошки, птици – бройлери, гъски и патици, пуйки; ловни и луксозни кучета и такива, ползвани за охрана на обекти; фазани, кеклици, зайци, отглеждани в дивечовъдни стопанства; риба; кошери с пчели и др.

Отговорност на застрахователя:

Загуби, причинени от природни бедствия, заразни и незаразни болести, при удар от МПС, при нападение от диви животни и птици, при злополуки по време на транспортиране, при пожар

Период на застраховката:

12 месеца, при желание на Клиента може и за по-кратък период

Тарифи:

Застрахователните компании определят тарифите на база предоставена информация за: вида животни; техния брой; място на отглеждане; възраст; застрахователна сума(стойността на животните).