Застраховка на Лизинг

Лизинг

Обект на застраховката:

Рискът от неплащане на дължимите периодични (определени по договора за лизинг) лизингови вноски от страна на лизингополучателя.

Покрити рискове:

обезщетяват се преките загуби на застрахованите (лизингодатели) в резултат на неплащане на лизинговите вноски от страна на купувачите (лизингополучатели).

Период на застраховката:

12 месеца, при желание на Клиента може и за по-кратък период. Ако договорът за лизинг е за период, по-дълъг от 12 месеца, застраховката се подновява за нов период.

Тарифи: Определящ фактор е продукта, закупен на лизинг;