Застраховка Карго

Карго

Обект на застраховката:

Всички видове товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза им с всякакъв вид транспорт.

Покрити рискове:

Съгласно условията на Оригинални Лондонски Институтски Карго Клаузи:

  • "пълно покритие" (А) - Institute Cargo Clauses (А) 1.1.82. - за всички рискове от загуба или повреда на застрахования предмет по време на транспорта.
  • минимално покритие"(C) - Institute Cargo Clauses (C) 1.1.82 - за загуба или повреда, дължащи се на настъпването на определени рискове (пожар, експлозия, ПТП, преобръщане, сблъсък и др.)

Допълнително могат да бъдат покрити военни и стачни рискове съгласно условията на клаузи:

  • Institute War Clauses (CARGO) 1.1.82 и
  • Institute Strikes Clauses (CARGO) 1.1.82.

Тарифи:

Застрахователните компании определят тарифите на база предоставена информация за: условия на доставката по ИНКОТЕРМС; вид на товара; бруто и нето тегло; вид на опаковката; вида транспортно средство; начален и краен пункт на доставка на товара; стойност на товара;