Застрахователен брокер "Налбантов и син" ООД - Имущество

Имущество

Обект на застраховката: - жилищни и стопански сгради, домашно имущество (обзавеждане, битова електроника и електроуреди, лични вещи и др.), машини, съоръжения, стопански инвентар, стоки и материали на склад.

Основно покритие:

пожар, мълния, експлозия, имплозия, падане на летателни апарати, части от тях или предмети изпаднали от тях.

Допълнително покритие:

  • природни бедствия (буря, ураган, градушка, тежест и измокряне от естествено натрупване на сняг или лед)
  • измокряне от забравени кранове и чешми или в резултат на авария на водопроводни и/или отоплителни инсталации
  • наводнение вследствие на природни бедствия
  • свличане на земни пластове.
  • кражба чрез взлом и вандализъм
  • земетресение
  • кражба на пари в каса или сейф
  • щети на стъклени витрини и прозорци

Период на застраховката:

12 месеца, при желание на Клиента може и за по-кратък период

Тарифи:

Застрахователните компании предлагат различни тарифи в зависимост от това какво имущество се застрахова; в каква степен е обезопасено с противопожарни средства и физическа защита; местонахождение; на кой етаж се съхранява; какъв вид производствена дейност се извършва (ако има такава) и други фактори, които влияят при определянето на тарифната ставка.

Пример:

Тарифно число 0,10% за недвижимо имущество на физически лица

Ако решите да застраховате апартамент за 100 000 лв, застраховката ще струва 100 лв. 

Тарифно число 0,055% за недвижимо имущество на юридически лица  

ако застраховате сграда за 500 000 лв, застраховката ще струва 275 лв.