Застрахователен брокер "Налбантов и син" ООД - Строително-Монтажни Работи

Строително-Монтажни Работи

Обект на застраховката:

  • Стойността на обекта по генерална сметка и договора за строителство
  • Стойността на механизацията и строителния инвентар, необходими за извършване на строителството и монтажа
  • Стойността на имущество, собственост на трети лица, непосредствено имащи отношение със строителството и монтажа
  • Стойността на строителните материали, собственост на инвеститора и предоставенина строителя за ползване, но невключени в първата точка

Покрити рискове:

Основни:

Пожар, експлозия, имплозия, мълния, сблъсък или падане на пилотирано летящо тяло, буря, проливен дъжд, наводнение, увреждания от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, свличане или срутване на земни пластове, щети при вътрешен транспорт на строително-монтажната площадка

Допълнителни:

Гражданска отговорност към трети лица за причинени имуществени и неимуществени вреди при лимитирана отговорност.

Специални:

Кражба на имущество, намиращо се в обекта на строителство

Период на застраховката:

12 месеца, при желание на Клиента може и за по-кратък период

Тарифа: Застрахователните компании определят тарифите на база предоставена информация за: стойност на строително-монтажните работи; времетраене на строителството; вида строителство и други данни, свързани с определянето на риска, съответно тарифата.