Застрахователен брокер "Налбантов и син" ООД - Живот

Живот

КОИ РИСКОВЕ ПОКРИВА ЗАСТРАХОВКАТА:

- Смърт на застрахованото лице
- Смърт от застрахователна злополука
- Трайна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука - срещу допълнителна премия
- Временна загуба на трудоспособност от застрахователна злополука - срещу допълнителна премия
- Болничен престой при злополука - срещу допълнителна премия
- Разходи за лекарства и консумативи при злополука – срещу допълнителна премия
- Освобождаване от премии при трайна загуба на трудоспособност над 30% в резултат на злополука

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕМ:

ЗЛОПОЛУКА Е всяко събитие довело до смърт или телесно увреждане на застрахования в резултат на внезапни и непредвидени въздействия от външнен произход, на механични, термични, токсични фактори, които застрахованият не си е причинил умишлено, както и изкълчвания, обтягания или скъсвания на стави, сухожилия, мускули.

НЕ Е ЗЛОПОЛУКА:
- нещастен случай в резултат на заболявания или болестни прояви;
- професионално заболяване;
- инфекциозни заболявания, слабинни и коремни хернии, дискови хернии, радикулити и други подобни заболявания;
- медицинска или хирургическа манипулация и интервенция, освен ако тя е наложена от самата злополука;
- при умишлено извършване или след извършване на престъпление от общ характер, самоубийство или
самоувреждане на застрахования
- смърт или увреждания настъпили в резултат на алкохолно въздействие, употреба на наркотични, токсични и
допингиращи средства;
- Слънчево изгаряне или слънчев удар.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НЕ СЕ ИЗПЛАЩА:

- при умишлено самонараняване, самоувреждане, опит за самоубийство, самоубийство;
- ако застрахователеното събитие е настъпило в резултат на извършено от застрахования престъпления от общ
характер;
- ако застрахователеното събитие е настъпило в резултат на тероризъм, война, бунтове, стачки, граждански
вълнения и други действия от военен характер;
- при изпълнение на смъртна присъда на застрахования;
- при алкохолна интоксикация; медикаментозна зависимост, токсични и допингиращи средства и други упойващи
вещества и причинно свързани с тях заболявания и злополуки.
- при управление на МПС след употреба на алкохол или друго упойващо средство и управление на МПС без
свидетелство за правоупрваление;
- във връзка с усложнения възникнали при бременност, аборт раждане и следродовия период;
- слънчев удар или слънчево изгаряне;
- ядрена и атомна реакция/експлозия, радиационно лъчение и др. Подобни;
- земетресение
- когато не е потърсена или е отказана квалифицирана медицински помощ при самолечение и прилагане на
неутвърдени в медицинската наука и практика методи.
- не се изплащат обезщетения за временна загуба на трудоспособност за санитарно-курортно лечение без
предхождащо стационарно такова.
- при Спин;
- участие в състезания, рискови спортове и др.

Период на изчакване за тежко заболяване – 90 дни след сключване на застраховката.

КАКВО ПОКРИТИЕ НИ ДАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РИСКОВЕ, ЗА КОИТО ПЛАЩАМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО:


При трайна загуба на трудоспособност от злополука
Получаваме % от застрахователната сума.

При временна загуба на трудоспособност от злополука
Над 30% загуба на трудоспособност = освобождаване от плащане

При разходи за лекарства и консумативи при злополука и временна загуба на трудоспособност
Получаваме 1% от застрахователната сума, но не повече от 200 лв за всяка седмица

При болничен престой при злополука след 3-та седмица до 26-та седмица 
Получаваме до 5% от застрахователната сума, но не повече от 1000 лв

При диагностициране на тежко заболяване
Получаваме 0,50% от застрахователната сума, но не повече от 100 лв за всеки болничен ден след 3-ия до 30-ия. Получаваме 50% от застрахователната сума, като застраховката остава в сила само
за рисковете смърт и доживяване и се прекратява покритието по всички останали рискове. Полицата се освобождава от плащане. В края на периода се получава 100% от застрахователната сума. Тежките заболявания са изброени в списък.

Не се дължи обезщетение по риска тежко заболяване, ако смъртта на застрахования настъпи до 28 дни считано от датата на поставянето на диагнозата за тежко заболяване. Тогава се изплаща само застрахователната сума в пълен размер.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Извадкиот  „Съвети за Финансите” и защо даспестяваме?:


1.   
Паритесамо тогава стават най-важното нещо в Живота, когато ги няма...
2.    Задоволяванетос 90% от дохода е също толкова тежко ...или толкова лесно , както и със 100%...
3.    Остатъкътот моя Живот е в Бъдещето. Затова аз бих искал в някаква степен да бъда сигуренв това
Бъдеще. Това за мен е причина да спестявам...
4.    Даспестяваш значи да плащаш сам на себе си...С останалите 90% плащате надругите...
5.    Фермерът,който изяжда всичките зърна за посев няма нищо, което да посее...
6.    Пестеливостта е сестра на богатството.
7.    Когато си жаден е прекалено късно да копаеш кладенец.8.    Капкатапробива камъка не със сила, а с постоянство...