Застраховка Best Doctors

Best Doctors

Best Doctors са международна медицинска организация, притежаваща глобална база данни с 50 000 лекари, препоръчвани като най-добри в областта си от други лекари. Основана през 1989 от двама професори в Harvard Medical School, организацията има за своя основна цел да подобрява качеството на медицинските грижи за своите клиенти, като им предоставя сигурност, че са получили най-добрите диагноза и лечение. Best Doctors има близо 30 милиона клиенти в повече от 30 държави

I. Покритие на застраховката
Здравна застраховка „ДЗИ BEST DOCTORS" предоставя на застрахования покритие за извършени по време на периода на покритие услуги и медицински разходи за лечение на покрити заболявания и необходими от медицинска гледна точка медицински процедури, след потвърждаване на диагнозата от InterConsultation. Разходите се покриват в рамките на застрахователната сума и лимити, посочени в конкретните условия.
Лечението се организира от „BEST DOCTORS" в съответствие с процедурата за приемане и обработка на претенции на Best Doctors

II. Териториално покритие
Покритието е валидно за медицински разходи възникнали извън територията на Република България, с изключение на разходите за лекарства

III. Застрахователна сума и лимит на отговорност
1/ Максималната сума на обезщетенията по застраховката е 1 000 000 евро за една застрахователна година и 2 000 000 евро за целия период на действие на застраховката.
2/ Стойността на лекарствата, закупени на територията на Република България след лечение на покрито заболяване или медицинска процедура,  се възстановяват в размер до 50 000 евро за целия период на действие на застраховката.
3/ За всеки пълен 24-часов период на престой в болницата, одобрена от Best Doctors за лечение на покрито заболяване или медицинска процедура на Застрахования се изплащат по 100 евро за максимум 60 дни за едно застрахователно събитие.
4/ Лимитите за стойността на лекарства, закупени на територията на Република България, и за дневно обезщетение за хоспитализация, обезщетенията за пътуване, настаняване и репатриране на тленни останки са част от общата застрахователна сума и лимити.

IV. Покрити рискове

1. 3локачествени новообразувания
2. Байпас на коронарната артерия (миокардна реваскуларизация)
3. Смяна или реконструкция на сърдечна клапа
4. Неврохирургия
5. Трансплантация на органи / тъкани от живи донори
6. Трансплантация на костен мозък

V. Покрити разходи
- МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ
- ПЪТНИ РАЗХОДИ
- РАЗХОДИ ЗА настаняване
- РАЗХОДИ ЗА РЕПАТРИРАНЕ
- РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ
- ДНЕВНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

VI. Общи положения
Договорът за медицинска застраховка ДЗИ Best Doctors се сключва:
При Индивидуални и семейни застраховки – с Предложение и Лични здравни декларации на кандидатите за застраховане.

При групи до 10 лица - с Предложение и Лични здравни декларации на кандидатите за застраховане.
При индивидуални, семейни договори и договори до 10 лица отговорността на застрахователя започва от 00:00 часа на деня, в който изтичат 6 месеца от датата, посочена за начало на застраховката.

VII. Цена (Тарифа) Best Doctors за индивидуални клиенти