Гражданска отговорност на МПС Пловдив

Гражданска отговорност на МПС

Обект на застраховката

Задължителната застраховка "Гражданска отговорност" покрива отговорността на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС за имуществени и неимуществени вреди причинени на трети лица, свързани с притежаването и използването на МПС за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство.

Отговорност на застрахователя

Тя се свежда до възстановяване на щети, нанесени на трети лица при пътно-транспортно произшествие. С приетия закон за застраховането от 26.09.1996г. отговорността на застрахователя е лимитирана.

За 2012г. задължителните лимити на отговорност са:

- за неимуществени и имуществени вреди вследствие телесно увреждане или смърт:
1 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
5 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;
- за вреди на имущество - 1 000 000 лв. за всяко събитие.

Застрахователен период: Застраховката може да се сключи само за период от 12 месеца с възможност за разсрочено плащане.

Тарифи: вижте най-евтините тарифи по Гражданска Отговорност тук